FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को राजस्व र व्ययको अनुमान

दस्तावेज: 

आ व २०७७।०७८ को बजेट

विनयोजन ऐन आ.व.२०७७र०७८ तुर्माखाँद गाउँपालिका

दस्तावेज: 

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages