FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 17:02 PDF icon ५ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:59 PDF icon ४ तुर्माखाँद गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:54 PDF icon ३ एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:51 PDF icon २ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
तुर्माखाँद गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:47 PDF icon १ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको सहकारी(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:44 PDF icon ८ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको सहकारी(पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:43 PDF icon ७ आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:41 PDF icon ६ विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:36 PDF icon ५ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:34 PDF icon ४ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४.pdf

Pages